TAAKOMSCHRIJVING KLASSENOUDER


Een klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen uit de klas. Het gaat primair om het coördineren van activiteiten in en buiten de klas, ter ondersteuning van de leerkracht. Daarnaast probeert de klassenouder zoveel mogelijk ouders te betrekken bij school, enthousiast te maken en te houden om zo de betrokkenheid van ouders te vergroten.  We streven ernaar om 2 klassenouders per groep te hebben, in een kleutergroep is het soms ook prettig met 3 personen te zijn waarbij het fijn is als er een ouder van een kind uit zowel groep 1 als groep 2 klassenouder is. Bij aanvang van het schooljaar zijn deze plaatsen nog onbezet.

In de eerste schoolweek kan er door middel van het invullen van formulieren van de BOV (bestuur oudervereniging) aangegeven worden als je het leuk vindt klassenouder te worden. Mochten er te weinig aanmeldingen zijn, dan kan de leerkracht tijdens de informatieavond in september nog navraag doen of er nog ouders zijn die deze taak op zich willen nemen.
Een klassenouder biedt zich aan voor het gehele schooljaar en de hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme, het is echter geen vrijblijvende taak en er wordt wel actieve inzet verwacht.

De klassenouders en leerkracht houden contact met elkaar. De afspraken hierover worden in onderling overleg gemaakt. Aan het begin van het schooljaar is het prettig om een gesprek te plannen zodat je elkaars verwachtingen uit kunt spreken en je aan kunt geven wat je inbreng is en wat je wilt en kunt betekenen als klassenouder.

Het is fijn als een klassenouder meedenkt en initiatieven toont maar houdt contact en overleg altijd met de leerkracht.
Het is ook mogelijk om met de klassenouders van hetzelfde leerjaar iets gezamenlijks te organiseren zoals een lentefeest bij de kleuters of een afscheidsfeest in groep 8.
Een klassenouder kan (in overleg met de leerkracht) de volgende taken op zich nemen:
  1. Behulpzaam zijn bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor de groep,   zoals : excursies, uitstapjes,    een groepfeest, verjaardag of afscheid van de leerkracht, enz.
  2. De leerkracht kan een beroep doen op de klassenouders voor assistentie in de groep bij deze activiteiten.
  3. Gezamenlijk met 'collega' klassenouders de versieringen regelen bij bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Carnaval enz.
  4. Beheren van de klassenpot, elk jaar krijg je als klassenouder, per groep, een bedrag van de BOV vanuit de ouderbijdrage, dit schooljaar zal het 2,50 euro per kind zijn. Uit deze klassenpot kun je bijvoorbeeld een cadeau voor de leerkracht kopen, activiteit rondom een feestdag bekostigen, een kaart bij speciale gelegenheden kopen, enz. Het is niet de bedoeling om gedurende het schooljaar nog geld van ouders te vragen. Einde schooljaar moet er een kasboekje en evt. overgebleven geld retour gegeven worden aan de BOV.
  5. Aandacht besteden aan het wel en wee van de groep, bijv. bij ziekte, geboorte en/of andere gebeurtenissen.
  6. Ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij school.
  7. Je kunt ook signalen opvangen van ouders over zaken die in de groep en/of op school spelen, onduidelijk zijn, je kunt dit kenbaar maken naar de leerkracht of inbrengen tijdens een BOV vergadering.
  8. Je bent de contactpersoon voor de BOV naar ouders toe er kan gevraagd worden zaken door te sturen, meestal via mail, om ouders op de hoogte te brengen en/of hulp te vragen. 
De klassenouders vervullen geen rol in het bemiddelen bij conflicten in de klas tussen leerlingen, ouders en/of leerkracht. Je kunt evt. ouders verwijzen naar de leerkracht en/of bouwcoördinator.
De klassenouders worden uitgenodigd voor de vergadering van de BOV, er staat op de agenda een vragenronde voor de (klassen)ouders, hierin kunnen zaken ingebracht worden die je graag wil bespreken, je kunt als klassenouder ook spreken namens andere ouders van kinderen uit de klas. Ook kun je weer informatie vanuit de vergadering doorgeven aan de ouders.
De BOV kan zaken doorspelen naar het MT, MR en schoolbestuur. 

2x per jaar, begin en einde schooljaar, wordt er een klassenouderbijeenkomst gepland.
Deze bijeenkomst wordt gepland door de BOV.