Oudervereniging

Een ouder/verzorger van een kind op onze school is automatisch lid van de oudervereniging van basisschool St. Martinus. De oudervereniging wordt voorgezeten door het Bestuur Oudervereniging, kortweg genoemd BOV. 
De BOV stelt zich ten doel een klimaat te creëren op school waarbij de kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit proberen zij te bereiken door het bieden van praktische hulp aan het onderwijzend personeel en door te fungeren als klankbord voor de ouders. Verder heeft de BOV als doel om de betrokkenheid van de ouders bij binnen- en buitenschoolse activiteiten te vergroten.

De oudervereniging onderhoudt het contact tussen de ouders en school. Als u vragen, opmerkingen en/of problemen heeft blijf er dan niet mee rondlopen maar neem contact op met de desbetreffende leerkracht en/of bouwcoördinator. Wilt u eerst met een andere ouder van gedachten wisselen dan kunt u dit bij de BOV aangeven. Dit kan via het secretariaat (oudervereniging@martinusschoolmillingen.nl) en/of bij één van de bestuursleden. Zij zullen uw vraag of probleem, indien nodig, aan de orde stellen bij de leerkracht, MT, MR, Bestuur en/of bespreken tijdens een BOV vergadering.
  
U bent zelf natuurlijk ook van harte welkom bij de vergadering. Het is verder van belang dat ouders hun mening en suggesties kunnen inbrengen en die hoort de BOV dan ook graag.

Het takenpakket van de BOV omvat onder andere:
  • overleg met Managementteam (schooldirectie) en Medezeggenschapsraad omtrent binnen- en buitenschoolse activiteiten die niet binnen het reguliere lesprogramma vallen, bijv. Sinterklaas, Kerst, Sportdag, Carnaval, diverse klassenuitjes etc.;
  • overleg en beheren van de ouderbijdrage van waaruit o.a. bovengenoemde activiteiten worden gefinancierd; Deze vrijwillige bijdrage is dit schooljaar vastgesteld op 20 euro per kind;
  • onderhouden van contact tussen ouders en school;
  • Ouders kunnen via de BOV eventuele problemen, verbeterpunten en/of andere suggesties kenbaar maken.
De BOV vergadert in de vergaderruimte van de kleutergang op school. De vergaderingen worden, naast de bestuursleden, bijgewoond door minimaal één leerkracht en door klassenouders uit bij voorkeur elke jaargroep. Verder staat het iedere ouder vrij om deze vergaderingen bij te wonen. 

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen: 
 
Voorzitter       Eric van der Waal  
Secretaris       Monique Hol  
Penningmeester       Anneke van de Wetering  
Bestuursleden        nog niet bekend