Passend onderwijs

Passend onderwijs - Elk kind op de juiste plek

Als u hier klikt komt u bij het concept Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Stichting Primair Onderwijs Condor.
SPO Condor heeft 10 scholen voor primair onderwijs onder haar beheer met in totaal ±1880 kinderen en ±120 personeelsleden. Onze scholen bevinden zich in de gemeenten Heumen en Berg en Dal
 
Binnen SPO Condor is in dit SOP op stichtingsniveau de begeleiding en ondersteuning vastgelegd.
Het profiel is samengesteld in nauw overleg met onze 10 scholen en heeft een inventariserend karakter waarin visie op onderwijs/ondersteuning en de daarbij horende ambities centraal staan
Het SOP is een wettelijke verplichting; het schoolbestuur legt ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning onze scholen kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities er zijn voor de toekomst. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het SOP.
 
In dit schoolondersteuningsprofiel beschrijft SPO Condor:  
· het niveau van de basisondersteuning
· de extra ondersteuning
· hoe deze ondersteuning is georganiseerd
· de ambities zijn.
 
Scholen moeten minimaal de basisondersteuning realiseren, die in het samenwerkingsverband Stromenland (http://www.stromenland.nl/) is afgesproken.
Stromenland functioneert vanuit het uitgangspunt "decentraal wat kan, centraal wat moet".  Vanuit dit perspectief heeft het samenwerkingsverband in totaal vier regionale ondersteuningsplatforms waarin het reguliere en het speciaal (basis) onderwijs zijn vertegenwoordigd. De platforms krijgen een eigen budget en moeten hun beleid binnen de gegeven bestuurlijke kaders uitvoeren. Het bestuur van Stromenland toetst het ondersteuningsbeleid aan de bestuurlijke kaders en monitort de resultaten van de diverse platforms.
 
SPO Condor en Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) respectievelijk bestaande uit 10 en 8 scholen, vormen samen het ondersteuningsplatform GHUM (Groesbeek, Heumen, Ubbergen en Millingen).                                                                                                                                                     
Ondersteuningsplatform GHUM heeft de ondersteuningsgelden, naar rato, verdeeld over beide besturen. Daarmee zijn  het bestuur en school samen verantwoordelijk voor een passende plek voor elk kind.
 
Het schoolondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen.
Aangezien ons onderwijs continue in beweging is, zal dit SOP een ontwikkeldocument zijn en steeds aan verandering onderhevig blijven. Een gesprek ten aanzien van de ondersteuning is daarom altijd mogelijk.
 

Stromenland

Ons samenwerkingsverband is niet alleen verbindend voor passend onderwijs en deskundig in passend onderwijs. Het samenwerkingsverband is ook duidelijk over passend onderwijs. In een korte animatie leggen we uit op welke ondersteuning een kind kan rekenen.  Klik hier voor meer informatie over ouder ondersteuning vanuit Passend onderwijs
Klik op de afbeelding hieronder om de animatie te bekijken.