Nieuws

Verkeersveilige schoolomgeving

Voor het project 'Verkeersveiligheid schoolomgeving en schoolroutes' heeft u enkele maanden geleden de mogelijkheid gekregen om een enquête in te vullen.
U kon verkeersonveilige punten rondom school en op de schoolroute van uw kind aangeven.
Daarnaast werd gevraagd mee te denken over concrete verkeersmaatregelen.
 
Ondertussen zijn alle enquêtes verwerkt en is een pakket van maatregelen opgesteld, gericht op het veiliger maken van de schoolomgeving en schoolroutes.
Hierop hebt u via internet kunnen reageren.
De gemaakte opmerkingen en de reactie van de gemeente hier op kunt u vinden door hier te klikken.

​De inspraak geeft geen aanleiding om de voorgestelde plannen te wijzigen.
De gemeente heeft het voornemen om de relatief kleine maatregelen eind 2020 / begin 2021 uit te voeren.
De aanpak van de Chopinstraat wordt in de stedenbouwkundige ontwikkeling meegenomen. De uitvoering van de voorgestelde maatregelen is afhankelijk van de planning van deze ontwikkeling.
Voor de aanpak van de Schoolstraat moet, vanwege de omvang van dit project, apart budget voor worden gereserveerd. Uitvoering derhalve kan pas plaatsvinden als het budget beschikbaar is gesteld.


Start integratieklas

Een integratieklas is een speciale klas binnen onze reguliere school waar leerlingen in zitten die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze een didactische achterstand hebben in combinatie met zwakke executieve functies. In de ochtenden zitten deze leerlingen bij elkaar in de integratieklas. In de middagen doen ze daar waar mogelijk mee in het reguliere onderwijs.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Onze school biedt leerlingen deze mogelijkheid. Leerlingen in een integratieklas krijgen dus onderwijs op een reguliere school, maar wel in een speciale setting met begeleiding op maat.

De begeleiding in de integratieklas wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde leraar. Een kind uit de integratieklas kan samen met de andere kinderen van de Martinusschool buiten spelen in de pauze, van een schoolactiviteit genieten of in een leesgroepje zitten. Op deze manier leren alle leerlingen omgaan met onderlinge verschillen en overeenkomsten.
 
Belangrijk om te weten: 
  • Het streven is te starten per 1 september 2019 (of wellicht per eerste schooldag)
  • Het instellen van de integratieklas moet leiden tot minder verwijzingen naar het Speciaal Basis Onderwijs.
  • De leerlingen van de integratieklas worden in de ochtenden opgevangen in een apart lokaal. Op de middagen draaien de kinderen, waar mogelijk, in de eigen klas mee, waarbij twee middagen de leerkracht van de integratieklas in de groepen ondersteunt.
  • In eerste instantie is er plaats voor 6-8 leerlingen uit de groepen 3-4
  • Deelname aan de integratieklas kan alleen via een (aangepaste) ToelaatbaarheidsVerklaring (TLV)
  • Het zorgteam van de school beslist of een TLV voor de leerling wordt aangevraagd


Terugkoppeling School Tevredenheidsonderzoek

Door op de afbeelding hieronder te klikken komt u bij de terugkoppeling van het School tevredenheidsonderzoek voor ouders zoals dat in het voorjaar van 2018 heeft plaatsgevonden.

Rapport inspectiebezoek 12 juni 2018

Door op de afbeelding hieronder te klikken komt u bij het inspectierapport van het bezoek dat zij op 12 juni 2018 aan onze school hebben gebracht.