De Martinusschool; de school waar jij mag stralen!

Wij gaan er vanuit dat ieder kind uniek en gelijkwaardig is en wij erkennen en accepteren dat kinderen verschillen.
Dit houdt in dat wij verschillen tussen kinderen als uitgangspunt nemen voor ons onderwijs en daarnaast een compleet, waar mogelijk geïntegreerd, schoolbreed en kerndoel dekkend lesaanbod bieden, zodat wij werken aan de totale ontwikkeling van ieder kind.
 
Dit willen we bereiken door:
  • Rekening te houden met de eigen ontwikkeling van ieder kind.
    Bij het aanleren van de basisvaardigheden (rekenen/ taal/ lezen/ spelling/ begrijpend lezen) bieden wij  gedifferentieerd onderwijs aan binnen de groep, door middel van het werken met een drietal instructieniveaus.
  • Daarnaast streven we naar een inspirerende leer- leef en werkomgeving middels het structureel werken met schoolbrede thema's en projecten waarbij zoveel mogelijk vakken geïntegreerd worden. Het werken met een weektaak en de ICT als middel zal hierbij een belangrijke plaats in gaan nemen.  
Zowel het werken met een leefomgeving die meetbaar is (de basisvaardigheden) als het werken met schoolbrede thema's en projecten, creëert ruimte voor kinderen om hun talenten te ontdekken en te benutten.  Door daarbij een beroep te doen op de zelfstandigheid van leerlingen en hun bewust mede- eigenaar te maken van hun ontwikkeling , is er ruimte voor een zo goed en positief mogelijke ontwikkeling van het kind in al zijn facetten.
Daarbij staan twee manieren van leren centraal:
-    het zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren. We willen de kinderen leren de verantwoordelijkheid
      te nemen voor hun werk en eigen ontwikkeling met als doel ze zelfstandig te kunnen laten werken.
-    het leren samenwerken. Samenwerken in een groepje heeft als meerwaarde dat leerlingen van
      elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen
 
Middels de principes van Positive Behavior Support (PBS) willen we ook een veilige leer- leef en werkomgeving creëren, vanuit de gedeelde waarden (respect, veiligheid, plezier, verantwoordelijkheid). Als we werken met deze werkwijze kunnen we gewenst gedrag stimuleren hetgeen een veilige leeromgeving tot gevolg heeft en een positieve invloed op de opbrengsten.
 
De St. Martinusschool is een katholieke school. Wij vieren de katholieke feestdagen en dragen onze beginsels en daarmee samenhangende normen en waarden uit in de omgang met elkaar.
We realiseren ons dat de leerkrachten, leerlingen en hun ouders vanuit hun culturele achtergrond verschillende opvattingen hebben over geloof en levensbeschouwing.
We streven er naar om juist vanuit onze eigen identiteit, de leerlingen op te voeden door begrip naar elkaar te tonen en ieder mens te respecteren om zijn of haar gewoonten en overtuigingen.
 
Kinderen leren thuis, én op school.  Daarom is er geen scherp onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheid van ouders en school.  Leraren hebben ook een opvoedende taak en ouders ook een onderwijsondersteunende. Daarom moeten ouders en leraren goed contact hebben. Dan kunnen ze heldere afspraken maken over wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is.
Als ouders betrokken zijn, kunnen hun kinderen op school ook beter presteren.
Om de taken goed te kunnen uitvoeren vinden wij een goed partnerschap met de ouders daarom noodzakelijk.
 
Hieronder vindt u onze visie in één beeld.

Onze visie op het kleuteronderwijs

Wij proberen tijdens de kleuterperiode een zo goed mogelijke balans te creëren tussen enerzijds de sociaal-emotionele ontwikkeling en anderzijds de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Wij werken in heterogene groepen, omdat wij vinden dat kinderen van en met elkaar leren. Het bevordert het zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel, wat hun sociaal-emotionele ontwikkeling weer ten goede komt. We hechten veel belang aan het werken met ontwikkelingsmateriaal omdat je hierbij alle specifieke cognitieve vaardigheden aanbiedt. Daarnaast proberen wij door middel van uitdagende en goed ingerichte hoeken aan te sluiten bij de ervarings- en belevingswereld van kinderen, om zo spelenderwijs hun algemene ontwikkeling te stimuleren. We houden zoveel mogelijk rekening met de individuele ontwikkeling van het kind en streven naar "onderwijs op maat". We verliezen daarbij de creativiteit en het eigene van het kind niet uit het oog.
Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en onder invloed van maatschappelijke veranderingen. Dat vraagt het nodige van de school. Onze school is een lerende organisatie. Dat betekent dat we vanuit onze visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar en ons onderwijs daarop aanpassen.
Dit betekent dat onze visie op kinderen niet voor eeuwig vastligt.